PRIVACY STATEMENT LYSIAC

 

Inleiding

LYSIAC (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar contacten, potentiële opdrachtgevers en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze contacten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming, maar we helpen u graag met uw vragen. 

Hiervoor kun u contact opnemen via info@Lysiac.nl of +3130 275 1746.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn LYSIAC: adviesbureau in de zorg. Dit privacy statement ziet toe op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een evenement). 

Wij zijn gevestigd aan de Utrechtseweg 9 in Zeist.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het gaat over de gegevens die wij nodig hebben voor communicatie of public relations, of voor de uitvoering van de producten of diensten waarvoor u op ons beroep doet. Het gaat daarbij om gegevens zoals uw naam, adres, foto, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen of via internet. 

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor toekomstige producten of diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding.  Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens met als doel zakelijk contact. We gebruiken deze gegevens om u te bereiken, mogelijk met een vraag of uitnodiging, een analyse van een bijeenkomst, of naar aanleiding van een contact of opdracht.

 

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Met suggesties, of om van uw recht gebruik te maken, kunt u contact opnemen via info@lysiac.nl of +3130 275 1746.

 

* Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

* Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

* Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

* Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.

* Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. 

* Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neemt u dan even contact met ons op.

 

Daarnaast kunt u ook:

* Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de AP. 

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de boven omschreven zakelijke doeleinden.

 

Grondslagen van de verwerkingen

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij aankondigingen, uitnodigingen  en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.